Anveshanam

    Rate this item
    67.2% (1040 votes)
Anveshanam Anveshanam
  • Starring: Jayasurya, Shruti Ramachandran, Vijay Babu
  • Directed by: Prashob Vijayan
  • Produced by: Mukesh R. Mehta, A. V. Anoop, C. V. Sarathi
  • Screenplay by: Francis Thomas
  • Cinematography: Sujith Vasudev
  • Music by: Jakes Bejoy